Press "Enter" to skip to content

Prawdziwy ekumenizm

Papież Pius XI

W styczniu 2020 roku odbywają się kolejne dni modlitw o jedność chrześcijan. Każdego katolika chcącego się udać na to wydarzenie, warto zachęcić by najpierw przeczytał encyklikę Piusa XI „Mortalium animos”.

Zachęcając do przeczytania encykliki Papieża Piusa XI Mortálium ánimos, wiedzmy sami, że ten Czcigodny Papież wyłożył w niej zasady o popieraniu prawdziwej jedności religii.

Treść tej encykliki to remedium na dzisiejszy fałszywie rozumiany ekumenizm, czyli zespół dążeń nie mających jednoznacznie na celu doprowadzenia niekatolików do przyjęcia do wiary katolickiej.

Papież jednoznacznie ostrzega: „W tym celu urządzają zjazdy, zebrania i odczyty z nieprzeciętnym udziałem słuchaczy i zapraszają na nie dla omówienia tej sprawy wszystkich, bez różnicy, pogan wszystkich odcieni, jak i chrześcijan, ba, nawet tych, którzy — niestety — odpadli od Chrystusa, lub też uporczywie przeciwstawiają się Jego Boskiej naturze i posłannictwu. Katolicy nie mogą żadnym paktowaniem pochwalić takich usiłowań, ponieważ one polegają na błędnym zapatrywaniu, że wszystkie religie są mniej lub więcej dobre i chwalebne, o ile, że one w równy sposób, chociaż w różnej formie, ujawniają i wyrażają nasz przyrodzony zmysł, który nas pociąga do Boga i do wiernego uznania Jego panowania. Wyznawcy tej idei nie tylko są w błędzie i łudzą się, lecz odstępują również od prawdziwej wiary, wypaczając jej pojęcie i wpadając krok po kroku w naturalizm i ateizm. Z tego jasno wynika, że od religii przez Boga nam objawionej, odstępuje zupełnie ten, ktokolwiek podobne idee i usiłowania popiera.”

W świetle tej encykliki papieskiej jednym możliwym rozwiązaniem jest powrót heretyków i odszczepieńców do wyznawania prawdziwej wiary katolickiej. Nie ma innej prawdziwej drogi ku jedności chrześcijan. O to należy się modlić. Tak należy działać.

Pracy nad jednością chrześcijan nie wolno popierać inaczej, jak tylko działaniem w tym duchu, by odszczepieńcy powrócili na łono jedynego, prawdziwego Kościoła Chrystusowego, od którego kiedyś, niestety, odpadli. Powtarzamy, by powrócili do jednego Kościoła Chrystusa, który jest wszystkim widomy i po wsze czasy, z woli Swego Założyciela, pozostanie takim, jakim go On dla zbawienia wszystkich ludzi ustanowił.”

Brońmy tej prawdy, przeczytajmy sami encyklikę, rozumnie tłumaczmy to niebezpieczeństwo niewłaściwego rozumienia ekumenizmu w swoich domach, rodzinie i środowisku pracy.

Narcyz Kamiński

Mission News Theme by Compete Themes.